Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (Privacy Policy)

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İş bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tüm hakları Rehberlik Akademisi’ne ait olan(Bundan böyle kısaca “RA” olarak anılacaktır) ve RA’nin içerik sağlayıcısı, veri sorumlusu olduğu www.rehberlikakademisi.com adresli internet sitesi (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Siteyi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. RA’nin, iş bu Gizlilik Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

1.1. Siteyi görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı, siteye üye olmak, sunulan özellikler ve hizmetlerden yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler talep edilir.

1.2. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, doğum tarihi vb gibi kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası ve sair iletişim bilgileri, görevi, kişilik testleri neticesinde oluşturulan analiz raporları, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgisi, finansal bilgi, pazarlama bilgisi, Kullanıcının sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3. Kullanıcının, RA’ye ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler ve üyelerce yapılan Kişilik Testi sonuçları; bilimsel araştırmalarda kullanılmak, istatistiki değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak, daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek, bilgilendirme ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda ve çıkabilecek ihtilafların çözümünde geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4. RA, üyelerin IP (İnternet Protokol Adresi) adreslerini, sunucuyla ilgili problemleri teşhis etmek, problemlere çare bulmak ve siteye hizmet etmek için kullanır. RA üyelerin IP adresleriyle hiçbir şekilde özel olarak kimliklerini saptayabilecek bir bağlantı kurmaz. RA, sahtekârlık ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla IP adreslerini takip etme hakkını ve bu adresleri gerektiğinde yargı mercileriyle paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; RA’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya ait olacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, RA’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

3.2 . Kullanıcı, bu haklarını;

a. Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, RA’nin “Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. 76/100 Dündar Rorf İş Merkezi, İzmit/KOCAELİ” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,

b. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için üyelik işlem panelini kullanabileceği gibi, bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya info@rehberlikakademisi.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

3.4. Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin tespit edilmesi esnasında yürütülen çalışmalarla kişisel verilerin işleme amacı ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde saklama sürelerini dikkate alınarak saklanacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler aksi kanunlarla özel olarak belirlenmedikçe 10 (on) yıllık süre aşımı sonunda anonimleştirilecek ve/veya usulüne uygun olarak imha edilecektir.

4. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

RA, sitenin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla kullanılan “Çerez” (Cookie) isimli teknolojiyi kullanmamakla birlikte ilerde kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Çerezler, Kullanıcının tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı, Siteyi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının internet tarayıcısı, çerezleri siteye gönderecek; böylece site Kullanıcıyı tanıyacak ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlayacaktır. Kullanılacak çerezler kişisel veri saklamamaktadır. Yani anonimdir. Sitede Çerez kullanımı halinde Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilecektir.

5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile RA arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

AÇIK RIZA

Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Kişisel Verilerin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça rıza veriyorum.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR İş bu Üyelik Sözleşmesi RA DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (“RA”) ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak www.rehberlikakademisi.com alan adlı internet sitesini kullanan ve(ya) alışveriş yapan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede, “RA” ve “Üye” veya “Kullanıcı”, tek başlarına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR
ÜYE : Kişisel bilgilerini vermek suretiyle www.rehberlikakademisi.com sitesine kayıt olan, iş bu sözleşme uyarınca hak ve yükümlülükleri bulunan kullanıcıları ifade eder.
ZİYARETÇİ : Üye olmayan, www.rehberlikakademisi.com sitesinden sınırlı biçimde yararlanan ve iş bu sözleşme hükümleri uyarınca hareket etmeyi taahhüt eden kişiyi ifade eder.
KULLANICI : Üye ve ziyaretçileri içerir.
RA: www.rehberlikakademisi.com adlı internet sitesinin tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan RA DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.’ni ifade eder.
SİTE : RA şirketinin tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olduğu www.rehberlikakademisi.com adlı internet sitesini ifade eder.
SÖZLEŞME : RA ile Üye arasında elektronik ortamda anında kurulan, kullanım koşullarını, tarafların sorumluluklarını, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu Üyelik sözleşmesini ifade eder.


ÜYELİK FORMU : RA tarafından Üyelik kaydı oluşturulması için, Site Üye giriş/kayıt sayfasında talep edilen ve Site’ye kayıt olmak isteyen kişinin doldurması gereken bilgiler bütünüdür.
İÇERİK: Site üzerinden yayınlanan ve Üye’ler tarafından görüntülenen tüm metinler, logolar, duyurular, grafikler, fotoğraflar, haberler, makaleler, şekiller, sunumlar, üyelik bilgileri ve formları, kişilik analiz raporları vb. sair tüm materyalleri ifade eder.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu Sözleşme ile KULLANICI’nın SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını belirlemekte ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kayıt altına alınmaktadır.

3- HİZMETİN TANIMI
RA, www.rehberlikakademisi.com internet sitesi ile birlikte kişilik tipine ilişkin özellikleri tanıtmayı ve siteye üye olan gerçek kişilere, ücretli ve ücretsiz hazırlanmış Kişilik Testleri doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak Kişilik Analiz Raporlarını sunmayı amaçlamaktadır.

4- ÜYELİK
1. www.rehberlikakademisi.com sitesine üye olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin okunduğu, içeriğin tamamen anlaşıldığı ve sözleşmede yer alan hususların onaylandığı anlamına gelen kutucuk işaretlenerek üye kayıt formuna girilen veriler, ilgili butona basılarak onay için RA’ye gönderilir.
2. Yapılan üyelik başvurusu üzerine RA, üye kayıt formunda belirtilen e-posta adresine kayıt linki gönderir. Linke tıklanması ve kullanıcı bilgilerinin doldurulması suretiyle üyelik aktif hale gelecek ve üyelik işlemleri son bulacaktır.
3. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir “Şifre”ye sahip olur. “Şifre” üyeye özeldir, yalnız ilgili kullanıcı tarafından bilinir ve devredilemez. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. “Şifre” seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. RA şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Sitede üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için “Şifre” girmek zorunludur.
4. İş bu Sözleşme hükümlerinden birini veya bir kaçını daha önce ihlal etmiş olması nedeniyle üyeliği iptal edilmiş kişilerin, herhangi bir şekilde tekrar üye olduğunun tespit edilmesi halinde, RA ilgilinin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5- KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4. 4. Maddede belirtilen suretle Üyelik kaydı gerçekleşen ve aktif hale gelen Üyeler daha sonra Kişilik Testi Yapabilmek için ödeme yaparak Kişilik Testini yapabilir ve ardından Kişilik analiz raporlarını ve takım raporlarını yine site üzerinden okuyabilir ya da bilgisayarlarına indirebilir.
5. Üye, siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı halinde RA’nin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Kullanıcı, Site’ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin (sisteme erişim için kendilerine verilen veya kullanımlarına sunulan her türlü teknolojik mekanizma ve araçların) güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu; üçüncü kişilerin eline geçmesinin (hacklenme vs.) ve onlar tarafından kullanılmasının önlenmesi vb. için gereken önlemleri almayı; kendilerine ait şifreleri başkaları ile paylaşmamayı; aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye, hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerin başkalarının eline geçtiğini öğrendiği takdirde durumu derhal RA’ye bildirmeyi; üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının vb. üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden RA’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Her nasılsa RA’nin ilgili nedenlere üçüncü kişilere tazminat vb. nitelikte bir ödeme yapması halinde RA, ödediği bedeli ferileriyle beraber ilgili üyeden rücu hakkına sahiptir.
7. Kullanıcı, site üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt eder.
8. Kullanıcı siteyi kullanırken, Türkiye Cumhuriyet yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalarına, elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş ve edilecek mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. RA’nin ilgili ihlaller nedeniyle talep, dava, şikayet ve rücu hakları saklıdır.
1. Üye, Site’de yer alan herhangi bir bölümde kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü bilgi, beyan, belge ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, hiç kimsenin haklarının ihlalini teşkil edecek bir bilgi, belge ve/veya içeriği bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda, Üye’nin Site’de yer alan herhangi bir bölümde, Üye kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü yanlış veya eksik bilgi, beyan, belge ve içeriğin işbu Sözleşme uyarınca Üyelik Koşulları’na aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2. www.rehberlikakademisi.com sitesinin yazılım, tasarım ve içeriği RA’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin marka hakkı, telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunların koruması kapsamındadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Üye, site içindeki bilgileri, kodları, şifreleri, isimleri, video ve görselleri kopyalayarak başka bir ürün veya hizmet için kullanmayacağını, başka bir sanal veya fiziksel ortamda yayınlanmayacağını, bastırmayacağını ve çoğaltarak dağıtımını yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. RA, bu durumun tespit edilmesi durumunda, üyenin üyeliğini sonlandırmayı ve haklarını hukuksal çerçevede tazmin edilmesi yoluna gitmeyi her daim saklı tutar.
1. Üye, sitede kullanımına sunulan Kişilik Testleri ve Kişilik Analiz Raporları ile ilgili yazılımlara ait girdileri ve çıktıları, yazılım veya donanımın işlevselliğini ya da gerçekleştirdiği işlemleri, tespit etmeye veya bunlardan sonuç çıkarmaya çalışmayacağını; kaynak kodunu oluşturmayacağını (disassemble); “ters mühendislik” (reverse engineer) işlemleri yapmayacağını; “tersine derleme” (reverse compile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
2. Sitenin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
1. RA’nin elinde olmayan nedenlerle data hatlarındaki sorunlar ve teknik problemler, sistemdeki verilerin imha edilmesi, çalınması, silinmesi vb. şekilde zayi olması durumunda, virüs/casus yazılım/kötü niyetli yazılım vb. zararlı materyallerin bulaşması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması vb. durumlarda ve Site’ye ilişkin gerekli güncellemelerin yapılması ve Site’nin gerekli görülen bakımlarının yapılmasından kaynaklanan durumlarda, Site’den faydalanma sistemsel kesintilere uğrayabilir, iletişim hataları meydana gelebilir ve işlem, iletişim vb. gecikmeye uğrayabilir. Anılan durumlardan dolayı Üye’nin yaşayacağı iletişim bozukluğu, iletişim hatası, işlemlerin ve iletişimin gecikmesi ve bunun dolaylı olarak doğabilecek sonuç ve zararlarından ve meydana gelebilecek tüm diğer sorunlardan Üye, RA’ nin sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.
2. Site içeriği pozitif psikoloji ilkelerine uygun olarak fiziksel, ruhsal ve mental sağlığı yerinde olan kişilere uygun olarak tasarlanmıştır. Üyeler, siteye üye olurken psikolojik olarak sağlıklı olduklarını kabul etmiş sayılır. Düzenlenecek Kişilik Analiz Raporlarındaki öneriler kesinlikle iyileştirme ve tedavi amaçlı değildir ve Kişilik Testini yapan kişiye özgü düzenlenmiştir.
3. RA, Site’de yer alan Üyelik bilgilerini, Kişilik Testi sonuçlarını, bilimsel araştırmalarda kullanmak amacıyla veya kendi hizmetleri ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Site’ye eklediği ve açıkça kullanılmasını yasaklamadığı her türlü bilginin bilimsel araştırmalar amacıyla kullanımı ve sergilenmesi hakkını sürekli bir biçimde RA’ye vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’ye eklediği her türlü bilginin kullanılmasına e-posta ya da posta aracılığıyla göndereceği yazılı bir beyanla son verebilir.
4. Site ve RA’ nin sağlamış olduğu hizmetler, Site’nin ruhuna ve kanuna uygun şekilde kullanıcıların kendileri tarafından şahsi olarak kullanılması için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ürün tanıtımı, pazarlama, reklam vb. ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. RA tarafından böyle durumların tespit edilmesi halinde ilgilinin üyeliğine son verilecek olup, RA’nin sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm dava, şikayet, tedbir, tazminat ve rücu hakları saklıdır.
5. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. RA bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; ilgili ihlal nedeniyle, olayın adli ve idari mercilere intikal ettirilmesi halinde, RA’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Üye, böyle bir durumda RA’nin, iş bu Sözleşme’yi süresiz ve tek taraflı olarak derhal feshetme, Üye’nin siteye erişimini derhal durdurma, Üyeliğin iptal edilmesi ve sınırlandırılması hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. Üyenin iş bu sözleşme maddelerini, uluslararası veya milli mevzuat hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle RA’nin doğrudan zarara uğraması halinde üye, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm faiz ve ferileri ile birlikte RA’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. İş bu Sözleşme uyarınca Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde yer alan koşullara sahip olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmadığı veya gerekli koşulların sona erdiği hallerin tespit edilmesinde halinde Üyelik sıfatına hak kazanılamaz. Üyelik kaydı oluştuktan sonra işbu koşulları taşınmadığının tespit edilmesi halinde ilgilinin üyeliği iptal edilir. RA’ nin işbu Sözleşme’yi ve ayrıca Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ni tek taraflı derhal fesih hakkı bulunur. İlgililerin Kişilik Testi hizmeti karşılığında ödemiş oldukları ücret iade edilmez.


6- RA´NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. RA, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin Üyelik başvuruları için Site giriş/kayıt sayfasında yer alan bir formu doldurmalarını talep eder. Üyelik başvurusunda bulunan kişiye ait tüm bilgilerin tam ve doğru olarak RA’ye verilmesi ve işbu Sözleşme’nin tamamının okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelen onay kutucuğunun işaretlenerek Site’de belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmelerin kabul edilmesinden sonra, RA Üyelik başvurusunu işleme almakla ve kişiye aktivasyon e-maili göndermekle yükümlüdür. Aktivasyon mailindeki linke tıklanılıp üyeliğin aktif hale gelmesinden sonra RA, Üyelik haklarından kullandırmaya başlayarak, tam ve eksiksiz doldurulan Üyelik bilgilerinden faydalanarak oluşturulacak Üye’nin şahsi hesabına ve Site’ye erişimini sağlamakla yükümlüdür.
1. RA, gerekli gördüğünde üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir, hizmetler için belirlenen ücretlerde indirim yapabilir, fiyat artırımında bulunabilir, promosyon düzenleyebilir, sitede sunulan hizmetlerin ismini, içeriğini değiştirebilir. Ayrıca RA, bakım, onarım veya güvenlik sebepleriyle sitenin yayınını belirli bir süreyle erteleyebilir veya tamamen sonlandırabilir. Bunun için, üyelerini bilgilendirme sorumluluğunu taşımakla birlikte, üyelerine herhangi bir tazmin ödemekle yükümlü değildir.
1. RA’nin her zaman tek taraflı olarak ve gerektiğinde üyenin üyeliğini sonlandırma, üyeliği askıya alma, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Üye, iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, RA’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
2. RA, internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde, verilerin korunmasını mevzuata uygun şekilde ve teknik gelişmelere göre kapsamlı tarzda koruma sağlayacağını ve bunun için ilgili tedbirleri alacağını beyan etmekle birlikte, bilişim sistemlerinin doğası gereği oluşan veri nakli ve korunmasındaki çeşitli riskler nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Üye açıkça işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler kapsamında bilgilendirildiğini ve kendisinin de internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Üye, RA tarafından psikolojik ölçütlere göre hazırlanmış Kişilik testini, elektronik ortamda ödeme yaparak doldurur. RA tarafından bu testin değerlendirilmesi sonucu, testi cevaplayan Üye’nin kişilik tipi belirlenir ve Üye ile işbu kişilik tipi ve kişilik tipine ait kişilik analiz raporu paylaşılır.
4. RA, Kişilik Testi sonunda Üye’ nin okuyacağı Kişilik Analiz Raporlarında yapılan değerlendirmeler, öneriler ve bu raporun içeriğindeki tüm bilgilerin doğru olduğu konusunda taahhütlerde bulunmamakta olup, hiçbir şekilde bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. Üye, bu veya buna benzer nedenlerden dolayı RA’ yi sorumlu tutamayacağını ve kişilik testi / testleri için yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. RA, Kişilik Testlerini Çözme ve Kişilik Analiz Raporlarını Okuma hizmeti için tahsil edilen ücret karşılığında fatura düzenlemekle yükümlüdür. Üye, RA’ ye fatura bilgileri ve adresini doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde bildirmekle yükümlü olup, bu bilgilerin yanlış veya eksik bildirilmesi halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatura bilgileri ve adresini giren Üye’ye faturalar e-posta yoluyla gönderilecektir. RA’ye fatura bilgilerini yanlış, gerçek dışı ya da eksik bildiren Üye, faturanın kendisine ulaşmamasından RA’ yi sorumlu tutamaz.
6. Üye, işbu Sözleşme uyarınca düzenlenmekte ve belirtilmekte olan hizmetlerden herhangi bir sebeple faydalanamaması durumunda RA ile info@rehberlikakademisi.com aracılığıyla iletişime geçerek ilgili duruma ilişkin sorununu RA’ ye aktarmalıdır. Bahse konu Üye/ Üyeler tarafından bildirilmeyen ve paylaşılmayan sorunlarla ilgili RA’ nin sorumluluğu yoktur ve oluşabilecek zararlardan RA sorumlu tutulamaz.

7- GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
1. RA, sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güvenliğine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir.
2. Site içinde tüm üyelik ve ödeme işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde aktarılır. SSL, Secure Sockets Layer kelimelerinin kısaltması olan uluslararası bir güvenlik standardıdır. Bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını sağlamak için kullanılır.
3. RA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

8- SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Üye, RA ‘nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Üye profillerini, Üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir 3. şahıs/şahıslara devredemez; Üyelik Üye’nin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz, bu amaca hizmet edecek faaliyetler ve işlemlerde bulunulamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RA’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur ve RA doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
RA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir, maddeler ekleyebilir, ek protokoller ya da sözleşmeler yapabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, duyuruldukları/ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aksi RA tarafından açıkça belirtilmedikçe aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Üye, üyelik sözleşmesine ve değiştirilen veya eklenen kurallara bir (1) haftalık bir süre içinde yazılı olarak posta veya e-posta aracılığıyla itiraz etme imkânına sahiptir. RA tarafından, Üyeler tarafından yazılı olarak yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, RA’ye karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğer Üye değişikliğe bu süre içerisinde yazılı olarak itiraz etmezse veya bu değişiklikleri yazılı olarak itiraz etmeksizin benimseyerek Site’yi kullanmaya devam ederse değişiklikler, her Üye için sitede yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olur ve Üye değişikliklere itiraz etmeden RA’ nin hizmetlerini kullanmaya devam ederse, değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

10- BÖLÜNEBİLİRLİK VE BAĞIMSIZLIK
İşbu Sözleşme’de alan herhangi bir hüküm ve şarta ilişkin metinlerde hukuken etkisizlik, geçersizlik, iptal edilebilirlik, bağlamazlık, yasaya veya resmi makamların talimatlarına herhangi bir şekilde aykırılık, geçersizlik, icra edilemezlik hali teşkil etmesi durumunda diğer hükümlerin ve işbu Sözleşme’nin ve ekinin bağlayıcılığını etkilenmeyecek olup, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli kalmaya devam edecektir. İşbu Maddede belirtilen hususlar nedeniyle geçersiz ya da eksik hale gelen ilgili hüküm yerine RA’ nin ve Site’nin amaçlarına en yakın olan başka bir hüküm konur ya da geçersiz hale gelen hükmün doğurduğu eksiklik tamamlanır.

11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme RA ile Üye arasında süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflardan herhangi birinin Üyeliği sonlandırma ya da Üyeliğin iptali talebi ile ilgili eylemleri gerçekleştirmesi ile sona ermektedir. Üyeliğin herhangi bir şekilde RA ya da Üye tarafından sona erdirilmesi durumunda Üye’nin işbu Sözleşme hükümleri gereğince Site’nin gizliliği, içeriği, güvenliği ve diğer Üyelerin güvenliği ve gizliliğine vb. ilişkin yükümlülükleri devam etmekte olup, Üye iş bu yükümlülüklerin devam ettiğinin bilgisi dahilinde olduğunu ve herhangi bir ihlal durumunda RA’ nin yasal haklarının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya RA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. RA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Üye’nin üyeliğini iptal etmesi halinde, iş bu Üyelik Sözleşmesi fesih olunur ve 48 saat içerisinde Üye’nin üyelik kaydı Site üzerinden silinir. Ancak, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında, üyeliği sona erdiği halde kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder.

13- MÜCBİR SEBEPLER
Deprem, yangın, salgın hastalıklar, su yokluğu, su baskını, yazılım ve altyapı hataları, internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, grev ve lokavt, savaş, iç savaş, terör vb. şeklinde sınırlı olmamak kaydıyla RA’ nin gerekli özeni göstermesine rağmen makul kontrolü dışında hukuken mücbir sebep sayılan tüm umulmadık durumlarda ve RA’den kaynaklanmayan tüm teknik ve altyapısal sorunlarda, RA işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebepler, RA için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüte düşürmeyecek veya bu durumlar için RA ‘den herhangi bir tazminat talep hakkı olmayacaktır.
RA tarafından Sözleşme ile belirlenen edimlerinin yerine getirilmesinin yukarıda belirtilen ve benzeri durumlarda imkansızlaştığı hallerde, RA, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren makul bir süre içerisinde Üye’ye Site aracılığıyla bildirecektir.

14- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:
İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ile Kocaeli İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15- YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.